Obchodní podmínky

 

Ella Cosmetics s.r.o.

se sídlem Barrandova 1920/7, 143 00 PRAHA 4

IČ: 04139143

DIČ: CZ04139143

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243029

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ella Cosmetics s.r.o., se sídlem Barrandova 1920/7, 143 00 Praha 4, identifikační číslo 04139143, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v  Praze, oddíl C, vložka 243029 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

Objednávku může učinit kupující jako fyzická či právnická osoba, prostřednictvím internetového obchodu www.eckstein-kosmetik.cz („dále jen kupující“).

 

Práva a povinnosti prodávajícího či kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany („dále jen obchodní podmínky“), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

Ustanovení od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

Kupující odesláním či uzavřením závazné objednávky potvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. A také potvrzují, že se s podmínkami seznámili, a že jim rozumí a zavazuje se obchodními podmínkami řídit. To znamená, že odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že akceptuje cenu za objednané zboží včetně případných příplatků za dopravu a expedici. Toto ustanovení platí v okamžiku provedení nebo odesláním objednávky.

 

Platnost obchodních podmínek platí od 27.6.2016.

 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Zaregistrování kupujícího se provede ne webových stránkách www.eckstein-kosmetik.cz. Kupující vyplní osobní údaje a tyto údaje budou bezpečně založeny v elektronické databázi internetového obchodu www.eckstein-kosmetik.cz, tzn. při každém následujícím přihlášení a objednáním zboží pod svým zákaznickým jménem a heslem nemusí kupující vyplňovat opakovaně své údaje.

Kupující má právo svou registraci uživatelského účtu kdykoli zrušit a to buď telefonicky nebo písemně e-mailem.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové stránky obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o: objednaném zboží (objednané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webových stránek obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko do „košíku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedeného v uživatelském rozhraní či objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti

v odběrném místě, adresa: POSTELE VELDA, Modřanská 409/68, 143 00 Praha 4 - Modřany, vchod z ulice Modřanská

                                           Po-Pá  11.30-18.00           So 10.00-13.00

 

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo: 217343397/0600 IBAN:CZ5706000000000217343397, BIC:AGBACZPP, GE Money Bank, a.s.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby se platba považuje za uhrazenou při jejím uhrazení v plné výši na účet prodávajícího. A v tomto případě Vám bude vystavena řádná faktura.

Prodávající je oprávněn zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícím.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu nebo prostřednictvím pošty.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Nejedná-li se o případ v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst.1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů od převzetí zboží.

Na zboží, které je vyzvednuto osobně na provozovně nebo doručené dopravou prodávajícího se nevztahuje 14 denní lhůta odstoupení od kupní smlouvy.

Zboží dodané prodávajícím, které by mělo být vráceno dle ustanovení §1829 odst.1 občanského zákoníku nebude uznáno pokud bude po dodání smíseno s jiným zbožím, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo byl porušen obal  dodaného kosmetického produktu. UPOZORŇENÍ!!! Zboží na výměnu či vrácení peněz musí být nepoškozené, nepoužité a kompletní – nepoškozená krabička a informační list.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy dle §1829 odst.1 občanského zákoníku je kupující povinen vrátit neporušené již dodané zboží na vlastní náklady prodávajícímu. Vrácené zboží musí být nepoškozené, nepoužité a bez zjevných známek používání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit prodávajícímu i originál dokladu – faktury o jeho koupi. Nebezpečí škody na zboží, od kterého kupující odstoupí a od smlouvy, nese kupující až do doby jeho doručení prodávajícímu. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku.

Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemně doručeno, a to buď na e-mail obchod@eckstein-kosmetik.cz nebo na adresu sídla prodávajícího Ella Cosmetics s.r.o., Barrandova 1920/7, 143 00 Praha 4.

V písemném odstoupení od kupní smlouvy musí být vyznačen datum převzetí zboží, číslo objednávky a způsob vrácení peněz (běžný účet, složenka – pošta).

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek musí být vrácené zboží vráceno prodávajícímu do 5-ti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 500,--Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý den prodlení maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.

Ve lhůtě do 14-ti dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.8 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účel zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy obchodních podmínek vrátí prodávající cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 10-ti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.9 obchodních podmínek a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu čl. 5.8 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Kupující má možnost objednané zboží zaplatit několika způsoby:

Zásilková společnost PPL:

 

Česká republika     

- Dopravné při objednávce nad 990Kč je zdarma. 

- Dopravné za 1 balík při platbě předem převodem na účet činní 100Kč.

- Dopravné za 1 balík při platbě dobírkou činní 130Kč

 

Česká pošta:

 

Česká republika       

- Dopravné při objednávce nad 990Kč je zdarma.

- Dopravné za 1 balík při platbě předem převodem na účet činní 90Kč

- Dopravné za 1 balík při platbě dobírkou činní 130Kč.

 

Zboží bude dodáno do 3-6 pracovních dnů od doby odeslání zboží.

Osobní odběr PRAHA:

POSTELE VELDA, Modřanská 409/68, 143 00 Praha 4 - Modřany

Po-Pá 11.30-18.00          So 10.00-13.00

Kupující je povinen v okamžiku převzetí zboží zkontrolovat od přepravce neporušenost obalů, počet kusů, při zjištěných jakýkoliv závad okamžitě tyto závady oznámit přepravci i prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutnost zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).

Vady zjištěné po předání zboží je kupující povinen do 2 pracovních dnů oznámit písemně prodávajícímu.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované.

Při poškození nebo vadě, ke které došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu bude považováno za neoprávněnou reklamaci. Za takto poškozené zboží nese odpovědnost dopravce. Kupující je povinen při dodání zásilky řádně zkontrolovat její stav, zjistit zda vady na zásilce např. poškozený obal je oprávněn tuto zásilku odmítnout a musí sepsat s dopravcem zápis o vzniklé škodě na dodaném zboží. Když kupující potvrdí podpisem dodací list (doklad o převzetí zásilky) znamená to, že zásilka byla doručena řádně a neporušena.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

V případě reklamace dodaného zboží v záruční době musí kupující učinit tak písemně, buď na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu obchod@eckstein-kosmetik.cz. Při uplatňování reklamace je nutno označit vady a popsat jakým způsobem se projevují (popř. pořídit foto). Zaslat doklad o zakoupeném zboží.

Reklamované zboží se musí doručit na adresu provozovny prodávajícího. S reklamovaným zbožím je nutno dodat veškeré příslušenství, dokumentaci, návod k obsluze, případ. záruční list. Reklamované zboží není možné zasílat na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit, tak aby nedošlo k jeho poškození.

Pokud zakoupené zboží bude běžně opotřebováno, bude s ním správně manipulováno, správně skladováno nebo do zboží neodborně zasáhnuto nebude toto považováno za reklamaci. 

Při oprávněné reklamaci bude kupujícímu uznáno právo na náhradu prokazatelných, účelně vynaložených nákladů na její provedení a dodání reklamovaného zboží prodávajícímu.

V případě nekompletní dohody se strany řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Dále vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákon č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, která je fyzickou osobou je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

 

DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být na druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem

V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepřeli adresát (popř. osoba oprávněná) zásilku za něj převzít.

AKCE, VÝPRODEJE, SLEVY

Slevy uvedené v internetovém obchodu eckstein-kosmetik.cz nelze sčítat, na zboží vyrobené na zakázku není možné dodatečně uplatnit zvýhodnění (slevu).

Výprodeje, akce a slevy nejsou právně vymahatelné. (dohoda možná)

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užíváním webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční prvek), pak strany sjednávají , že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnosti prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolou provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, nebo neúčinné, nebo se takovým stane namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení, co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje prodávajícího: Adresa pro doručování – Ella Cosmetics s.r.o., Barrandova 1920/7,143 00 Praha 4, elektronická pošta – obchod@eckstein-kosmetik.cz, telefon +420 724 335 892.

 

V Dobříši dne 27.6.2016